Privacy: Trajtimi i të dhënave personale

Shkollaesuksesit.com manifeston angazhimin dhe vëmendjen përsa i përket trajtimit të të dhënave pesonale të përdoruesve që vizitojnë websitin Shkollaesuksesit.com, në vazhdim Portal, nëpërmjet adoptimit të një politike të rezervuar të të dhënave personale në përputhje me Kodin aktual për mbrojtjen e të dhënave personale n. 9887 në datë 10/03/2008, ndryshuar me Ligjin n. 48/2012.

Në këtë faqe përshkruhen mënyrat e trajtimit të të dhënave personale të përdoruesve nëpërmjet një informative të posaçme që, sipas art. 13 të Kodit të Privacy, për të gjithë ata që bashkëveprojnë në shërbimet web të dhëna nga potali, të arritshëm në rrugë telematike duke fiilluar nga adresa: Shkollaesuksesit.com që korrispondon me Kryefaqen. Informativa është e vlefshme vetëm për Portalin dhe jo për websitet e tjera që ndoshta mund të konsultohen nga përdoruesit nëpërmjet linkeve të arritshëm nga Portali.

Informativa e kësaj faqeje, merr parasysh edhe Rakomandimin n. 2/2001 që Autoritetit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale, të bashkuara në grupin e formuar nga art. 29 e Direktivës n. 95/46/CE, kanë adoptuar në datë 17/05/2001, për të dalluar disa kërkesa minimale për mbledhjen e të dhënave personale online, në veçanti mënyrat, kohët dhe natyra e informazioneve që ata që do i trajtojnë duhet t’ju japin përdoruesve kur këta lidhen me faqet web, panvarësisht nga qëllimi i lidhjes.

Informacione dhe art. 13 të Kodit të Privacy mbi trajtimin e të dhënave në lidhje me shfletimin e Portalit

Tipologjia e të dhënave të trajtuara dhe objektivi i trajtimit

Shfletimi i Portalit është i lirë dhe nuk kërkon asnjë lloj rregjistrimi nga ana e përdoruesit përveç rasteve në të cilat mbledhja e të dhënave personale të jetë e nevojshme për arritjen e një qëllimi të përcaktuar. E thënë më thjesht: bën shërbime të caktuara më të përdorshme, të kërkojë dhe sigurojë informacionet komercial në me shërbimet e Portalit, që të lejojë pjesëmarrjen në një forum, të dërgojë një curriculum vitae ose të dërgojë mesazhe email në adresat e treguara nga Portali. Gjatë hyrjes në Portal mund të dallohen të dhënat që rrjedhin vetëm nga shfetimi i përdoruesve, nga të dhënat e dhëna vullnetarisht nga ana e përdoruesit në lidhje me qëllime të caktuara.

Të dhënat që vijojnë nga shfletimi i përdoruesve

Sistemet informatike dhe proçedurat software për funksionimin e Portalit përfitojnë disa të dhëna, transmetimi i të cilave nënkuptohet në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Bëhet fjalë për informacione që nuk janë mbledhur për të qënë koleguar me të dhënat e identifikuara, por në këtë kategori të të dhënave përfshihet adresa IP ose emrat e domain të komputerave të përdorur nga përdoruesit të cilët lidhen në Portal, adresat URI të burimeve të kërkuara, orari i kërkesës, metoda e përdorura për të paraqitur kërkesën në server, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (i suksesshëm, gabim..) dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik.

Këto të dhëna përdoren ekskluzivisht në anonim nga Portali dhe vetëm për statistikat e lidhura me përdorimin e Portalit dhe për funksionimin korrekt të tij. Të dhënat mund të ruhen dhe përdoren në rast dyshimesh për krime informatike ndaj Portalit, i cili i drejtohet autoriteteve kompetent për vërtetimin e përgjegjësive të mundshme.

Të dhëna të lëshuara vullnetarisht nga përdoruesi

Të dhënat personale të lëna nga përdoruesit që bashkëveprojnë vullnetarisht me Portalin, duke komunikuar të dhënat personale vetiake për vazhdimësinë e disa shërbimeve të caktuara (kërkesa për informacione komerciale, pjesëmarrje në një forum, dërgim i një curriculum vitaee o mesazhe email, …), përdoren vetëm për qëllimin e kryerjes së shërbimit ose performancës së kërkuar dhe u komunikohen të tretëve vetëm në rastin kur kjo është tepër e domosdoshme për funksionimin e shërbimit (dërgim materiali, asistencë, …)

Informativa të përcaktuara përmbledhëse raportohen ose shihen në faqet e Portalit posaçërisht për shërbimet e kërkuara në mënyrë të tillë që të jetë e dukshme nga sytë e të interesuarit në lidhje me trajtimin e të dhënave të tij personale. Përveç asaj që është specifikuar më sipër mbi të dhënat e shfletimit, lëshimi i të dhënave personale nuk është i detyrueshëm edhe pse në shërbim të disa shërbimeve të caktura. Në këto raste, në mungesë të lëshimit të të dhënave, mund të shndërrohet i pamundur shërbimi i kërkuar.

Cookies

Aplikimet software e përdorura mund të përmbajnë teknollogjinë cookies. Cookies kryejnë kryesisht funksionin e lehtësimit të shfletimit nga ana e përdoruesit. Cookies mund të japin informacione rreth shfletimit brënda Portalit dhe të lejojnë funksionimin e disa shërbimeve të cilat kërkojnë identifikimin e itinerarit të përdoruesit nëpërmjet disa faqeve të Portalit. Cookies të pranishëm aplikime software të përdorur janë anonim dhe nuk çojnë në të dhënat personale të përdoruesit. Për çdo lloj hyrje në sito, panvarësisht ekzistenza ose jo e një cookies, bëhet rregjistrimi i tipit të browser (Internet explorer, Moxilla Firefox, Google Chrome, Safari, ….), sistemi operativ (Windows, Macintosh/Apple, GNU/Linux, …), host dhe URL e prejardhjes së vizitatorit, përveç të dhënave mbi faqen e kërkuar. Megjithatë, përdoruesi ka mundësi të rregullojë browser-in e tij në mënyrë të tillë që të informohet sa herë i arrijnë cookies dhe më pas mund të vendosë ta eleminojë. Informacione më të shumta mbi cookies janë në dispozicion sitet web të browser.

Cookies ndahen në seksione dhe të vazhdueshëm. Të parët pasi shkarkohen, eleminohen kur mbyllet browser, kurse të dytët ruhen në hard drive të përdoruesit (vizitator/shfletues) deri sa skadojnë. Cookies e vazhdueshëm kryesisht përdoren për të lehtësuar shfletimin e sitit, për të kuptuar cilat seksione të sitit kanë gjeneruar një numër faqesh/pëdoruesish si edhe për furnizimin e reklamës. Si pjesa më e madhe e siteve web edhe Portali përdor cookies të gjeneruara nga site të tjerë për furnizimin e reklamës. Cookies e sesioneve përdoren kryesisht në fazën e vërtetimit, auorizimit dhe shfletimit në shërbimet ky hyhet nëpërmjet rregjistrimit.

Vëndi dhe modaliteti i trajtimit të të dhënave

Trajtimet e lidhura me shuerbimet web të Portalit zhvillohen pranë selisë së Portalit dhe për to kujdeset një personel teknik posaòërisht i përgatitur në trajtimin e të dhënave, përmes instrumentave automatike apo manuale, vetuem për periudhën e kohës së duhur për aaritjen e objektivit për të cilin janë mbledhur këto informacione. Asnjë e dhënë që rrjedh nga shërbimi web, komunikohet o shpërndahet të tretëve pa pasur më parë pëlqimin e të interesuarit, pëveç në rastet kur është e domosdoshme për të dhënë shërbimin e kërkuar nga ky i fundit (p.sh. dërgim postal, aktivitet mirëmbajtjeje, …)

Të drejtat e përdoruesit

Sipas art. 7 të Kodit për Privacy, ka të drejtë të ketë:

 1. konfermën e ekzistencës ose jo të të dhënave personale që i përkasin, edhe pse jo akoma i rregjistruar dhe komunikimin e tyre në formë qartësisht të lexueshme
 2. indicacionin:
  1. e origjinës së të dhënave personale
  2. të qëllimit dhe modalitetit të trajtimit
  3. të llogjikës së përdorur në rastin kur trajtimi kryhet me ndihmën e instrumentave elektronikë informacionet
  4. rreth pronarit, përgjegjësit dhe përfaqësuesit sipas art. 5, 2 të të njëjtit kod
  5. të objekteve apo kategorive të objekteve të cilëve mund tu komunikohen të dhënat personale
 3. përditësimi, korrigjimi, integrimi i të dhënave
 4. kançelimi, transformimi në formë anonime të të dhënave kur ka shkelje ligji
 5. vërtetimi që pikat 3 dhe 4 janë bërë të njohura edhe përsa i përket përmbajtjes së tyre
 6. i interesuari ka të drejtë të kundërshtojë tërësisht apo pjesërisht:
  1. për motive të ligjshme të trajtimit të dhënave që i përkasin megjithëse përkatëse qëllimit të mbledhjes të trajtimit të të dhënave personale që i përkasin
  2. për qëllim të dërgimit të reklamave, shitje, për kërkimet e tregut o komunikim komercial

Të gjithë të drejtat e rrjeshtuara këtu sipër, të shpjeguara në art. 7 të Kodit të Privacy, mund të vihen në praktikë nga përdoruesi pasi ka kontaktuar Portalin duke shkruajtur në adresën email: info@shkollaesuksesit.com

Mbajtësi, përgjegjësi dhe i ngarkuari i trajtimit

Mbajtësi, përgjegjësi dhe i ngarkuari i trajtimit të tue dhënave personale të trajtuara nga Portali është i arritshëm në adresën email: info@shkollaesuksesit.com